Yêu cầu báo chí:
Valérie Moreno
media@fimewc.com
+ 33 610 355 272

Yêu cầu phát sóng TV/Radio:
Pascal Petit
pascal_petit@discovery.com

Vianney Castillo
vianney_castillo@discovery.com

Yêu càu về đội nhóm:
Renaud Jeanfils
operations@fimewc.com
+32475445093

Tài Trợ:
Mathieu Giusti
Sponsor Services Manager
mathieu_giusti@discovery.com

Yêu cầu về Discovery Sports Events:
Laura Bilman
laura_bilman@discovery.com

Để thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Discovery Sports Events. Discovery House. 566 Chiswick High Road, London W4 5YB – United Kingdom. Tel: +44 203 681 3000
Discovery Sports Events. 3, rue Gaston et René Caudron 92798 Issy-Les-Moulineaux cedex 9 – France